REGULAMIN SKLEPU "MYCITY SOX"
 
Postanowienia poniższe stanowią zasady, określające zamówienia w platformie sprzedażowej MyCitySox.com oraz informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Lead Profile Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 5223008461, KRS: 0000473200 oraz sposób ich przetwarzania.

Akceptacja ogólnego  Regulaminu "MyCitySox.com" jest równoznaczna z akceptają poszczególnych Regulaminów zawartych przy ofertach DOSTAWCÓW, określających zasady realizacji zamówień poszczególnych OFERT.
 

W sprawach zamówień i informacji o ofercie sklepu MyCitySox.comzapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@MyCitySox.com- lub pod numer Infolinii:+48 664 484 218.
 

§ I. Zakres obowiązywania Regulaminu, platformy MyCitySox.com

1. MyCitySox.com to wirtualne miejsce handlu. Tutaj spotykają się DOSTAWCY prezentujący limitowane oferty dla rynku B2B oraz B2C oraz ODBIORCY.

2. W przypadkach, w których platforma MyCitySox.com funkcjonuje jako miejsce handlu, udostępnia ona jedynie swoją platformę sprzedaży i nie staje się sama kontrahentem w zawartych między stronami umowach.

3. W przypadkach, w których platforma MyCitySox.com funkcjonuje jako DOSTAWCA staje się tym samym kontrahentem w zawartych między stronami umowach i zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia. 

4. Warunki realizacji zamówień poszczególnych ofert są określone w zakładce "REGULAMIN" danej oferty i są realizowane zgodnie z informacjami poszczególnych dostawców.

5. Serwis MyCitySox.com to platforma pośrednicząca i wspierająca proces bezpiecznej realizacji zamawianych produktów i usług - także jesteśmy do Państwa dyspozycji od pon.- pt. w godz. 9 -17 pod numerem  Infolinii:  +48 (22) 487 86 70 lub +48 664 484 218 lub poprzez  kontakt e-mail: biuro@MyCitySox.com


§ II. Prawo konsumentów do odstąpienia 


1. Osobie fizycznej, która zawarła umowę o świadczenie usług poprzez platformę MyCitySox.com ( udostępnienie platformy MyCitySox.com do celów handlowych) w celach, które nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani innej prowadzonej na własny rachunek działalności zawodowej (konsument), przysługuje prawo do odstąpienia, szczegółowo opisane poniżej. 

2. Konsumentom posiadającym miejsce stałego pobytu na terenie Polski, MyCitySox.com przyznaje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

3. Konsumentom posiadającym miejsce stałego pobytu na terenie Polski,  MyCitySox.com przyznaje prawo do złożenia oświadczenia o odwołaniu w formie oświadczenia o odstąpieniu. § III. Pouczenie o prawie do odstąpienia 


1. Użytkownik może w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny odstąpić od umowy w formie pisemnej (np. poprzez list, fax, e-mail).

2. Bieg terminu rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie pisemnej, jednakże nie przed zawarciem umowy i nie przed wykonaniem naszych obowiązków informacyjnych

3. Oświadczenie należy kierować do MyCitySox.com poprzez  kontakt e-mail: biuro@MyCitySox.com lub bezpośrednio do DOSTAWCY danej oferty zgodnie z Regulaminem realizacji oferty.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń w stanie niezmienionym Zobowiązania dotyczące zwrotu świadczeń muszą zostać zrealizowane w ciągu 14 dni. 

5. Użytkownik będący konsumentem ma  również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr


§ IV. Zawarcie umowy o zakup towarów lub umowy o świadczenie usług między użytkownikami 


1. Jeżeli DOSTAWCA jako sprzedający oferuje artykuł lub usługę, stanowi to wiążącą ofertę, w odpowiedzi na którą każdy użytkownik może za wskazaną cenę nabyć ten artykuł lub usługę.

2. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie, gdy inny użytkownik (kupujący) kliknie na przeznaczony do tego przycisk (obecnie: „Dodaj do koszyka”) i zatwierdzi proces.

3. Po zawarciu umowy sprzedaży kupujący otrzyma e-mail systemowy MyCitySox.com z potwierdzeniem zamówienia.

4. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia całej należnej kwoty w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania potwierdzenia zakupu, chyba że strony umowy postanowią inaczej.

5. Wszystkie akceptowane metody płatności muszą być wymienione przez oferenta towaru w jego ofercie.

6. Obowiązkiem każdego DOSTAWCY  jest zapoznanie się z prawnymi warunkami sprzedaży towarów, względnie zawierania umów o dzieło lub umów o świadczenie usług i samodzielne realizowanie obowiązków z nich wynikających (np. nota prawna, pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy itp.). 

7. MyCitySox.com  nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami jak również nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej jakości towarów i usług oferowanych przez użytkowników. DOSTAWCY  towarów i usług odpowiadają osobiście za opisy swoich ofert.


§ V.  Zawarcie umowy i płatności

 

1. Zawarcie umowy zakupu w platformie sprzedażowej MyCitySox.com  następuje poprzez złożenie zamówienia (w sklepie internetowym pod adresem MyCitySox.com, telefonicznie, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres:  bsklep@MyCitySox.com)

 
2. Ceny promocyjne produktów podane są każdorazowo na stronieMyCitySox.com  (cena netto + 23% VAT). Promocje obowiązują w dniach określonych na stronie sklepu do godz. 24:00 – decyduje data złożenia zamówienia.
 
3. Dokonanie płatności odbywa się zgodnie z wybrana opcją przelewu.
 
4. W przypadku opcji płatność przez systemy płatności opłata pobierana jest za produkt lub usługe dostępną w sklepie.

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. W przypadku reklamacji płatności Dotpay  prosimy o kontakt na adres:  biuro@MyCitySox.com
6. W przypadku opcji płatność przez Cashbill (http://www.cashbill.pl/hosted.html) opłata pobierana jest za produkt lub usługe dostępną w sklepie. W przypadku reklamacji płatności Cashbill adres do reklamacji  znajduje się pod linkiem: http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html


§ VI Postanowienia Końcowe
 
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Dostawca prowadzący sprzedaż nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym zastosowaniem się do zawartych w produkcie zaleceń oraz nie zapoznaniem się z postanowieniami zawartymi w produkcie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży.
W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt na adres: biuro@MyCitySox.com

§ VII Wejście w życie

 
Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.